Skip to main content

Algemene voorwaarden

Squire (ondernemingsnummer: 0730.979.924) met maatschappelijke zetel te Leopoldstraat 3, 2550 Kontich is verantwoordelijk voor deze cookie policy.
Vragen of opmerkingen? Onze Data Protection Officer (DPO) is te bereiken via bovenstaande gegevens of via info@squire.be.

1. Algemeen

 • Door een account aan te maken op Squire, ben je verplicht de algemene voorwaarden van Squire bv te accepteren. Lees de volgende thema’s aandachtig om zeker te zijn dat je de voorwaarden voor het gebruik van Squire begrijpt en accepteert. Door verder te gaan met uw registratieproces ben je verplicht de regels en voorschriften van Squire te volgen. Vink na het lezen het vakje aan om aan te geven dat je de algemene voorwaarden hebt geaccepteerd.

2. Begin van het reglement

 • Door een profiel aan te maken op Squire accepteert je de volgende voorwaarden:
  • Je mag geen ander profiel dan je eigen persoonlijke profiel aanmaken. Het is niet toegestaan om e-mailadressen van anderen of valse e-mailadressen te gebruiken.
  • Elk lid op Squire moet worden gerespecteerd en het is absoluut noodzakelijk dat je andere leden behandelt zoals jij zelf wilt behandeld worden.

3. Intellectuele eigendomsrechten

 • Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief merk, vestiging en informatie met betrekking tot andere leden, behoren toe aan Squire. De gebruiker is niet gerechtigd om informatie uit de Gebruikersregels van Squire te verspreiden of te gebruiken.
  • De gebruiker is verantwoordelijk voor het invullen van correcte en waarheidsgetrouwe informatie.
  • De gebruiker is verantwoordelijk voor elke activiteit die plaatsvindt binnen zijn of haar profiel en voor eventuele betrokkenheid van derden die door de gebruiker wordt gevraagd of geaccepteerd.
  • Squire heeft het exclusieve recht om bestaande leden uit te zetten als blijkt dat; leden zich onwettig of onethisch gedragen, als diensten van Squire worden misbruikt en / of als algemeen gedrag dat niet door Squire wordt geaccepteerd zich voordoet.
  • De gebruiker is verantwoordelijk voor elke feitelijke of potentiële economische of juridische rechtszaak tegen Squire als gevolg van een fout van de gebruiker of wanbeheer van het profiel.
  • De gebruiker is verantwoordelijk voor geschikte software en technologische oplossingen die nodig zijn voor het uitvoeren van Squire, b.v. webbrowsers die de Squire-software ondersteunen.

4. Verantwoordelijkheden van Squire

 • Squire is verplicht om:
  • Zijn website niet kunstmatig te ontwikkelen op basis van vals vastgestelde profielen of moderators.
  • Zo snel als mogelijk te antwoorden wanneer gebruikers verzoeken hebben in het kader van de ondersteuningsfunctie.
  • E-mailadressen te verwijderen als een lid hierom vraagt.
 • Squire is niet aansprakelijk jegens de gebruiker met betrekking tot:
  • Het gedrag van andere gebruikers. Het is mogelijk voor gebruikers om te rapporteren over negatief mediamateriaal en tekst.
  • Contracten, die worden ontwikkeld en ondertekend via het netwerk op Squire.
  • Elk direct of indirect financieel of emotioneel verlies dat groter is dan het verlies dat aan Squire is betaald.
  • Squire is geen database voor de individuele gebruiker als zodanig. Het is aan de individuele gebruiker om een back-up te maken van de nodige informatie. Squire kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het feitelijke of potentiële verlies van gegevens en informatie op de site, ongeacht de reden.
 • Onze sociale verantwoordelijkheden, bij Squire waarderen we:
  • Om een systeem te bedienen dat zorgt voor snelle rapportage aan ons met betrekking tot ongepast of onethisch gedrag op de website.
  • Om een systeem te bedienen waarmee we in het algemeen in nauw contact staan met onze gebruikers.
  • Om een systeem te bedienen dat het bestrijden van oplichting, spam en phishing op de website omvat. De gebruiker wordt altijd geadviseerd dat de gebruikers alert blijven op berichten en informatie die “te mooi zijn om waar te zijn” of enig verdacht gedrag.

5. Gegevensverzameling

 • Wanneer de gebruiker een profiel maakt op Squire, accepteert de gebruiker ook dat persoonlijke informatie wordt opgeslagen op de servers van Squire en dat delen hiervan kunnen worden gedeeld met de universiteiten en de werkgevers met behulp van de diensten van Squire:
  • Wanneer de gebruiker een profiel op Squire maakt, kiest de gebruiker er ook voor om persoonlijke gegevens aan werkgevers en universiteiten bekend te maken. Evalueer daarom input, inclusief afbeeldingen, zorgvuldig.
  • Squire gebruikt cookies in zijn besturingssysteem. Deze technische aard zorgt ervoor dat het systeem het e-mailadres van de gebruiker en de toegang tot de site onthoudt. De gebruiker kan deze instelling in de internetbrowser uitschakelen.
  • Telkens wanneer de gebruiker Squire bezoekt, wordt het IP-adres geregistreerd. Het IP-adres is het adres van de computer die de gebruiker gebruikt om toegang te krijgen tot Squire. Het IP-adres wordt geregistreerd om ervoor te zorgen dat Squire altijd de computer kan vinden die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de site. Dit is opgezet om on-site illegale activiteiten tegen te gaan.
 • Gebruik van persoonlijke gegevens. De informatie die Squire verzamelt over de gebruiker kan en zal op verschillende manieren worden gebruikt:
  • Naam en e-mailadres: dit wordt gebruikt om de gebruiker te identificeren als een gebruiker op Squire, zodat Squire en werkgevers en universiteiten contact kunnen opnemen met de gebruiker. Het e-mailadres van de gebruiker wordt ook gebruikt om e-mails naar de gebruiker te verzenden op basis van de gevraagde informatie op het dashboard van de gebruiker.
  • De postcode wordt gebruikt om de gebruiker geografisch te lokaliseren en voor Squire om te begrijpen hoe hun gebruikers over de hele wereld worden geplaatst. Dit geeft Squire de mogelijkheid om netwerken en evenementen te creëren op locaties met een groot aantal Squire-leden.
  • Geboortedatum en geslacht worden gebruikt om de gebruiker verder te identificeren en het profiel beter zichtbaar te maken op Squire.
  • Squire kan de informatie die door de gebruiker wordt verstrekt tijdens het aanmeldingsproces ook gebruiken om de services en functionaliteiten te verbeteren door de manier te analyseren waarop de gebruiker het platform gebruikt. Als voorbeeld kunnen we de cookies en IP-adressen gebruiken om te zien welke delen van de webpagina het meest worden gebruikt en daarmee de meest gebruikte diensten en functionaliteiten verbeteren en optimaliseren.
  • Squire gebruikt de gebruikersinformatie in het backoffice-wervingssysteem van Squire dat is ontworpen voor bedrijven . Dit stelt bedrijven in staat contact op te nemen met de gebruiker op basis van de informatie die door de gebruiker is verstrekt.
  • Met jouw toestemming delen wij uw profielinformatie met online bedrijven. Met Squire kunnen werkgevers uw profielinformatie (de delen die zichtbaar zijn wanneer er een volledige match is) zien en op basis van de relevantie van uw profiel en vaardigheden die werkgevers via chatberichten met u kunnen bereiken. Voor het opmaken van een uitzendcontract als student of als werknemer, doet Squire een beroep op Itzujobs nv, Ilgatlaan 15, 3500 Hasselt, KBO nummer : 0878.989.254. Dit aangezien er voor de opmaak van deze contracten een specifieke erkenning nodig is. De gebruiker van het Squire platform stemt uitdrukkelijk in met de uitwisseling van zijn gegevens met het uitzendkantoor Itzujobs nv. Itzujobs zal in dit kader een uitzendcontract als student opmaken aan een coëfficient van 1.30 en een uitzendcontract als Young graduate aan 1.85. Squire is geen arbeidsbemiddelaar en heeft geen uitzendlicentie vandaar doet zij voor deze dienstverlening beroep op Itzujobs nv. De gebruiker van het Squire platform stemt uitdrukkelijk in met de uitwisseling van zijn gegevens met het uitzendkantoor Itzujobs nv.
  • Alle opmerkingen die naar Squire over deze website worden verzonden, kunnen zonder beperkingen worden gebruikt.
  • Ontvangen informatie wordt niet als vertrouwelijk behandeld.
 • Gebruik van gegevens/gebruik van gegevens door derden
  • Squire heeft het recht om een ​​extern bedrijf te gebruiken om technisch onderhoud aan de website uit te voeren. In dat geval zal het bedrijf de gegevensverantwoordelijkheid van Squire afhandelen.
  • Elk bedrijf dat met gegevens van Squire omgaat, zal met betrekking tot vertrouwelijkheid aan dezelfde regels en wetgeving voldoen als Squire.
  • In het geval dat het hele bedrijf Squire of delen daarvan worden overgedragen aan een derde, aanvaardt de gebruiker dat persoonlijke gegevens op Squire kunnen worden overgedragen aan derden. Dit vereist dat de derde de voorwaarden voor gegevensverwerking respecteert en volgt, zoals vermeld in dit document.
Verwerking Categorieën van persoonsgegevens Wettelijke grondslag Voorziene bewaartermijn
Rekrutering Algemene gegevens uit het CV:

 • Identificatiegegevens
 • Opleiding en vorming
 • Beroep en betrekking
 • Resultaten van testen en/of assessments
 • Toestemming
 • Wettelijke verplichting
 • Contractuele overeenkomst
 • Gerechtvaardigd belang
3 jaar na laatste contact rekrutering
Contractbeheer
 • Identificatiegegevens
 • Beroep en betrekking
 • Wettelijke verplichting
 • Contractuele overeenkomst
 • Gerechtvaardigd belang
Wettelijk voorziene termijnen van bewaring
Personeelsadministratie
 • Identificatiegegevens
 • Gegevens betreffende de gezondheid
 • Beroep en betrekking
 • Toestemming
 • Wettelijke verplichting
 • Contractuele overeenkomst
 • Gerechtvaardigd belang
Wettelijk voorziene termijnen van bewaring
Marketing
 • Identificatiegegevens
 • Toestemming
 • Gerechtvaardigd belang
Tot 1 jaar na een eventuele opt-out

Squire bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we uw gegevens gebruiken of niet langer dan strikt nodig is om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen. De uiteindelijke bewaarperiode zal dus steeds afhangen van de van toepassing zijnde wetgeving en het respectievelijke doel waarvoor uw gegevens verwerkt worden. Hierboven kan u een schematisch overzicht per verwerking raadplegen.

6. Verandering in bedrijfsprincipes

Squire heeft het recht om de bovengenoemde zakelijke principes op elk moment te wijzigen. Als er een wijziging wordt aangebracht, wordt deze openbaar gemaakt op Squire, waarna de gebruiker 30 dagen de tijd heeft om ermee vertrouwd te raken. Na 30 dagen wordt verwacht dat alle bestaande gebruikers de wijzigingen accepteren en begrijpen.

7. Distributie van persoonlijke gegevens

 • Zoals eerder vermeld, moet de gebruiker zich ervan bewust zijn dat zijn / haar profiel en activiteiten zichtbaar zijn voor bedrijven en scholen.
 • De gebruiker aanvaardt dat in geval van misbruik van de diensten van Squire, de informatie waarover Squire beschikt, zoals het IP-adres, zal worden verspreid onder de relevante autoriteiten voor het geval dit vereist is.
 • Squire heeft het recht om alle informatie over de gebruiker op de website aan een derde te verspreiden als dit anoniem gebeurt of als een derde partij is opgenomen in een vertrouwelijkheidsovereenkomst. Een dergelijke distributie kan plaatsvinden in verband met statistische analyse van de website, marktonderzoek en als voorbereiding op commercials, algemene branding en wervingsactiviteiten op Squire. Deze informatie kan ook worden gebruikt als invoervariabelen in de backend-oplossing van Squire die is ontworpen voor werkgevers en universiteiten.
 • Squire zal uw persoonsgegevens enkel naar landen buiten de Europese Unie sturen wanneer de Europese Commissie van oordeel is dat daar een voldoende niveau van bescherming wordt geboden en deze landen voorkomen in de lijst van derde landen die de Europese Commissie heeft goedgekeurd. Wanneer dit niet het geval is, zal Squire erop toezien dat het land of de internationale organisatie de nodige veiligheidsmaatregelen heeft genomen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

8. Recht op toegang en correctie

 • Als de gebruiker zich realiseert dat persoonlijke informatie op Squire onjuist of misleidend is, heeft de gebruiker toegang tot het profiel waar nodig kan worden gecorrigeerd. Als alternatief kan de gebruiker contact opnemen met Squire en verzoeken dat de correcties binnen een redelijke termijn worden aangebracht. De gebruiker heeft niet het recht om het profiel te verwijderen, maar alleen onzichtbaar te maken op het web. Dit betekent dat het profiel door niemand kan worden gevonden of geopend. Persoonlijke informatie kan worden gewijzigd in “Mijn profiel”

9. Voorwaarden voor het uploaden van foto’s, afbeeldingen en content

 • Alle foto’s en foto’s die naar Squire zijn geüpload, moeten het volgende respecteren:
  • De foto’s en afbeeldingen moeten vrij zijn van auteursrechten en / of ander beperkt gebruik. De gebruiker moet de volledige rechten hebben op de foto’s en afbeeldingen die de gebruiker upload. Geen enkele derde partij mag het auteursrecht of andere rechten hebben op de foto’s of afbeeldingen die de gebruiker upload. De mensen die zichtbaar zijn op de foto’s moeten hun publieke weergave hebben aanvaard.
  • De foto’s en afbeeldingen moeten duidelijk zijn. Onduidelijke en gewijzigde foto’s worden verwijderd.
  • De foto’s en afbeeldingen mogen geen logo’s, links en verwijzingen naar andere webpagina’s of bedrijven en / of hun producten bevatten.
  • De foto’s en afbeeldingen mogen geen gewelddadige, bedreigende, niet nuchtere of seksuele elementen bevatten. De foto’s en afbeeldingen mogen geen wapens, geld of illegale drugs tonen.
  • Niet-naleving van de bovengenoemde voorwaarden voor het uploaden van foto’s en afbeeldingen kan leiden tot verwijdering van deze site. Squire is niet aansprakelijk voor het niet naleven van hogervermelde regels door een gebruiker.
 • Profielfoto’s en afbeeldingen
  • Profielfoto’s en -foto’s zijn zichtbaar voor bedrijven, studenten en scholen. Daarom zijn de regels voor het uploaden van dergelijk materiaal restrictiever dan voor andere categorieën. De profielfoto of -foto mag alleen jou bevatten. Over het algemeen behoudt Squire het recht om alle inhoud te blokkeren of verwijderen die bedreigend, volledig of vulgair gedrag vertoont. Elk profiel met discriminerend gedrag ten opzichte van individuen of groepen op basis van etnische, religieuze of seksuele geaardheid wordt verwijderd, geblokkeerd en gerapporteerd aan de juridische autoriteiten. Elk profiel dat zich voordoet als een andere persoon (een vals profiel) wordt verwijderd, geblokkeerd en gerapporteerd aan de juridische autoriteiten.
 • Beschermd materiaal
  • Inhoud op Squire die auteursrechtelijk beschermd is, behoort toe aan de rechtmatige eigenaar. Andere leden mogen dit materiaal dus niet gebruiken zonder de toestemming van de rechtmatige eigenaar. Materiaal dat wordt gebruikt maar niet de eigendom is van de rechtmatige eigenaar en/of tevens wordt beschermd door (©, ®, ™) wordt verwijderd of geblokkeerd. Dit omvat elke foto die niet van jou is en materiaal dat eigendom is van Squire.
 • Spam
  • Uitgebreide distributie van dezelfde inhoud is strikt illegaal op Squire. Profielen met dergelijk gedrag worden onmiddellijk verwijderd. Dit omvat het verzenden van ongewenste e-mails, kettingbrieven of ongewenste reclame zoals productpromotie en marketing van websites.

10. Illegale activiteiten

 • Over het algemeen zijn illegale activiteiten op Squire niet toegestaan. Het volgende wordt onmiddellijk verwijderd uit Squire:
  • Foto’s en foto’s van pornografische situaties, illegale drugs, contant geld en wapens.
  • Virussen en andere computercodes met als doel het beschadigen of vernietigen van IT-apparatuur die aan ons of onze leden toebehoort.
  • Elke activiteit die illegale activiteiten motiveert of kennis daarover verspreidt, zoals handel met illegale drugs en wapens.
  • Deze wettelijke kennisgeving is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze juridische kennisgeving en niet in der minne kan worden opgelost, wordt beslist door de Belgische rechtbanken.

11. Dienstverlening platform

 • Squire neemt alle redelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van het platform te verzekeren. Squire biedt echter geen enkele garantie van operabiliteit en de handelingen van het platform moeten derhalve worden beschouwd als vallend onder een middelenverbintenis. Bovendien kan Squire niet aansprakelijk worden gesteld in geval van tijdelijke of permanente ontoegankelijkheid van het platform.
 • Aansprakelijkheid: Squire is uitsluitend aansprakelijk jegens u voor directe schade veroorzaakt door haar nalatigheid of opzettelijke fout. Squire aanvaardt op grond van deze overeenkomst geen aansprakelijkheid voor gederfde winst of kansen (met inbegrip van commerciële of woonschade), reputatieschade, verlies van uw gegevens of inhoud, het gebruik van uw gegevens of inhoud, of wijzigingen in uw gegevens of inhoud, of enige indirecte, incidentele of gevolgschade, maar niet beperkt tot winst- of inkomstenderving, omzetderving, financiële of economische schade, hogere overheadkosten en verstoring van de planning, kosten van bedrijfsonderbreking, reputatieschade of verlies van klanten, zelfs indien dergelijke schade redelijkerwijs te voorzien was.

12. Betaling van Facturatie voor Squire Licenties

Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) regelen het betalingsproces met betrekking tot het gebruik van de Squire-licentie (“Licentie”) en de bijbehorende diensten. Door een Licentie aan te gaan met Squire, gaat u akkoord met deze Voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

  1. Facturatie en Betaling
   1.1 Facturatiecyclus
   : Elke Licentie heeft een duur van 12 maanden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen Squire en de klant. De Licentie wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van 12 maanden, tenzij de klant de samenwerking uitdrukkelijk en schriftelijk opzegt via e-mail aan Squire, uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de einddatum van de huidige Licentieperiode.
   1.2 Facturatie-uitgifte: Een factuur voor de vernieuwde Licentieperiode wordt een maand voor de vervaldatum van de huidige Licentieperiode uitgegeven en per e-mail aan de klant verstrekt.
   1.3 Betalingstermijn: De klant stemt ermee in om alle facturen binnen 15 dagen na de factuurdatum te betalen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen Squire en de klant.
  2. Opzegging van de Licentie
   2.1 Opzegging door de klant
   : De Klant heeft het recht om de Licentie schriftelijk op te zeggen via e-mail aan Squire, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand voorafgaand aan de vervaldatum van de huidige Licentieperiode.
   2.2 Gevolgen van opzegging: Bij tijdige opzegging van de Licentie door de klant wordt de toegang tot de diensten van Squire beëindigd aan het einde van de lopende Licentieperiode. Er wordt geen restitutie verleend voor ongebruikte tijd van de huidige Licentieperiode.
   2.3 Verlenging bij verzuim van opzegging: Indien de klant nalaat om de Licentie tijdig op te zeggen conform de bepalingen in clausule 2.1, wordt de Licentie stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van 12 maanden, en zal de klant worden gefactureerd voor de vernieuwde Licentieperiode.
  3. Gebruik van Diensten
   3.1 Toegang tot Diensten: Na ontvangst van de betaling voor de vernieuwde Licentieperiode, zal de klant opnieuw toegang krijgen tot de diensten van Squire voor een periode van 12 maanden.
  4. Geschillen
   4.1 Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken binnen het rechtsgebied waar Squire opereert.
  5. Wijzigingen in de Voorwaarden
   5.1 Squire behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen en zal de klant op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen via e-mail of andere communicatiemiddelen die Squire passend acht. Door het voortgezette gebruik van de Licentie na kennisgeving van dergelijke wijzigingen, gaat de klant akkoord met de herziene Voorwaarden.Door het aangaan van een Licentie met Squire verklaart en garandeert de klant dat hij/zij deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn aan alle bepalingen en voorwaarden zoals hierin uiteengezet.